Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je Plastové součástky s.r.o., IČ: 283 82 595, se sídlem Na Slatince 3284/1, 106 00 Praha 10, Záběhlice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 137616 (dále jen „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  ● adresa: Kaňkova 704/4, 108 00 Praha 10, Malešice
  ● e-mail: info@plastovesoucastky.cz
  ● telefon: +420 222 253 118
  ● mobil: +420 777 896 077
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl(a) nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:
  ● jméno a příjmení
  ● e-mailová adresa
  ● fakturační adresa
  ● doručovací adresa
  ● telefon
  ● mobil
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  ● plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  ● splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  ● vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa a kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  ● plnění právních povinností vůči státu.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  ● podílející se na dodání zboží / realizaci plateb na základě smlouvy,
  ● zajišťující provozování e-shopu a další činnosti související s provozem e-shopu,
  ● zajišťující zpracování účetních dokladů správce.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

VI.

Zpracovatelé osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem.

VII.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  ● právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  ● právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  ● právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  ● právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  ● právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

VIII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste se seznámil(a) s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl(a).

  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. března 2021.
Plastové součástky s.r.o.
 • Kaňkova 704/4
 • 108 00 Praha 10, Malešice
 • IČ: 28382595
 • DIČ: CZ28382595
Výdej objednávek
 • PONDĚLÍ - PÁTEK
 • 09:00 – 12:00
 • 13:00 – 16:00